Privacyverklaring JongVeedag Peel & Maas

In deze privacy policy kunt u alles lezen over hoe wij als bestuur van de JongVeedag Peel & Maas met al uw persoonsgegevens omgaan die wij verzamelen. Het bestuur van JongVeedag Peel & Maas is beheerder van de persoonsgegevens die u ons versterkt. Wij doen er alles aan om u privégegevens ook privé te houden.

JongVeedag Peel & Maas organiseert in het gebied Zuidoost Brabant en Limburg jaarlijks een evenement waarbij kinderen in de leeftijd tot 21 jaar hun kalveren kunnen laten zien aan een jury. Dit evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers en is ieder jaar op een ander boerenbedrijf.

Contactgegevens:

JongVeedag Peel en Maas | https://www.jongveedagpeelenmaas.nl |T: 06-48495593 | Penningmeester: Leonie Slenders- de Louw | Secretariaat: Berna Pouwels (bernapouwels@gmail.com)

JongVeedag Peel & Maas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JongVeedag Peel en Maas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • UBN- nummer bedrijf

JongVeedag Peel & Maas verwerkt persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wanneer u uw kind aanmeldt voor deelname aan de JongVeedag Peel & Maas gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jongveedag@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

JongVeedag Peel & Maas verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Catalogus. Ieder jaar wordt een catalogus samengesteld waarin het dagprogramma, deelnemende bedrijven, deelnemende kinderen, leeftijd kinderen en deelnemende kalveren worden benoemd. Zo weet iedereen hoe laat hij/zij bij de keuringsring wordt verwacht en kunnen we de dag gestructureerd laten verlopen.
 • Contact opnemen. Wanneer contact wordt opgenomen met JongVeedag Peel & Maas via mail/ telefonisch, kunnen wij uw gegevens (naam, telefoonnummer en e- mail) bewaren en gebruiken om u antwoord te kunnen geven op uw vraag en van dienst te zijn. Wij kunnen u bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • Informatie over het evenement. Informatie over JongVeedag Peel & Maas kan naar u worden verzonden per e-mail/ via de post naar uw woonadres. Hierbij moet u denken aan informatie omtrent het evenement als: waar het evenement plaats vindt, het programma, het toesturen van de catalogus, informatie rondom het vaccineren van deelnemende dieren, gezondheidseisen BVD, IBR en Salmonella.

Gegevens worden uitsluitend verwerkt met uw toestemming. Bij het aanmelden via ons aanmeldformulier op de website gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft dat wij uw persoonsgegevens verzamelen voor bovengenoemde doelen.

JongVeedag Peel en Maas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

JongVeedag Peel en Maas verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is met betrekking tot diergezondheidsaspecten. Bij “derden” kan u denken aan de gezondheidsdienst en/of dierenarts. De organisatie vraagt uw toestemming wanneer het nodig is om u gegevens met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JongVeedag Peel & Maas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jongveedag@gmail.com.

JongVeedag Peel & Maas wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat JongVeedag Peel & Maas niet op de juiste manier met u gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JongVeedag Peel en Maas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jongveedag@gmail.com.

Onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van JongVeedag Peel & Maas privé is. U kunt deze beveiliging herkennen aan het groene slotje voor de url.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

jongveedag@gmail.com | T: 06-48495593